•                          
  •                          
  •                          
  •                          
  •                          
  •                          

Жария оферта
2021 жылғы 04 мамырдан бастап жарамды.
«Technodom Operator» (Технодом Оператор) акционерлік қоғамы төменде шарт талаптары мен оларды айқындау тәртібі бар жария шартты жасауды ұсынады:

БӨЛШЕК САТЫП АЛУ-САТУ ШАРТЫ

Осы Бөлшек сатып алу-сату шарты, соның ішінде оның толықтырулары мен қосымшалары (бұдан әрі – Шарт) Тауарды бөлшек сатып алу-сату талаптарын анықтайды және жиынтығында Сайтта немесе Мобильді қолданбада\Дүкенде ұсынылған немесе жазбаша өтініш білдіру және/немесе Байланыс орталығына телекоммуникациялық байланыс арқылы алған Тауар туралы ақпаратпен бірге Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 387, 389, 446, 447, 449 баптары кіретін, бірақ олармен шектелмейтін баптарға сәйкес жария Шарт болып табылады (бұдан әрі – Қазақстан Республикасының АК).

Осы Шарт «Technodom Operator» (Технодом Оператор) АҚ, бұдан әрі «Сатушы» деп аталады, бір жағынан, және осы Шартты жасау туралы жария ұсынысты қабылдаған «Сатып алушы» (жеке немесе заңды тұлға) арасындағы жалпы және негізгі өзарақатынас талаптарды реттейді.

1. Анықтамалар

1.1. Сатып алушы – www.technodom.kz электронды коммерция интернет-ресурсында немесе «Technodom» мобильді қолданбасында Тауарды сатып алуға Тапсырыстарды орналастырады немесе Дүкенде немесе Байланыс орталығына телекоммуникациялық байланыстың көмегімен жазбаша немесе ауызша өтініш білдіру арқылы Тауар сатып алады:

1.1.1. Жеке тұлға, атап айтқанда Қазақстан Республикасының азаматы, басқа мемлекеттердің азаматы, сондай-ақ азаматтығы жоқ тұлға;

1.1.2. Қазақстан Республикасының (бұдан әрі – Қазақстан Республикасы) аумағында заңда белгіленген тәртіпте тіркелген заңды тұлға, жеке кәсіпкер

1.2. Сатушы – «Technodom Operator» (Технодом Оператор) АҚ, заңды тұлға, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келесі мекенжайда тіркелген: 050010, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Алмалы ауданы, Құрманғазы көш., 178А үй, БСН 121140008045.

1.3. Интернет-дүкен немесе Сайт – www.technodom.kz домендік атауымен өз интернет-ресурсында Интернетте орналастырылған, Тауарды Сатып алушыларға сатып өткізуге арналған ақпараттық жүйе.

1.4. Мобильді қолданба – смартфондарда, планшеттерде және басқа да мобильді құрылғыларда жұмыс істеу үшін арнайы әзірленген, нақты платформа үшін әзірленген (iOS, Android, Windows Phone және т.б.), Сатып алушылар жүктеп, орнатып алуы үшін Google Play Store, App Store сервистерінде орналастырылған, «Technodom» атауы бар, Тауарды Сатып алушыларға сатып өткізуге арналған бағдарламалық жасақтама.

1.5. Дүкен – Сатушының «Technodom.kz» тауар белгісімен қызметін жүзеге асыратын тұрақты сауда объектілері, соның ішінде тапсырыстарды алу орындары.

1.6. Байланыс орталығы немесе Оператор – Сатып алушының келесілермен айналысатын бөлімшесі:
- Сатып алушылардың өтініштерін, соның ішінде Сатушы бекіткен кез келген байланыс тәсілдері арқылы келіп түскен қоңырауларды, хабарламаларды және видеоқоңырауларды өңдеу;
- Тапсырыстарды қабылдау мен өңдеу, Тауардың сатылымын ұйымдастыру
- Сатып алушылардың кінәрат-талаптарын қабылдау.

1.7. Тауар – Сатушының Топтамасына сәйкес, Тапсырыс ресімделген сәтте Сатушыда қолында бар, Сатып алушыға Сайтта\Мобильді қолданбада/Дүкенде белгілі бір бағаға ұсынған электр тұрмыстық техника және әртүрлі басқа да Тауар және Сатушы олардың бағасын өзінің қарауына қарай біржақты тәртіпте белгілейді және Сайтта\Мобильді қолданбада көрсетіледі немесе Дүкенде орналастырылады.

1.8. Топтама – Сайттың\Мобильді қолданбаның тиісті бөлімінде немесе Дүкенде орналастырылған, Сатушы Сатып алушыға сатуға ұсынатын, Тауар түрлері мен тиісті бағалары көрсетілген Тауар тізбесі

1.9. Тапсырыс – Сатып алушының көрсеткен мекенжайына жеткізілетін немесе Сатып алушы белгілеген дүкен мекенжайынан/тапсырыстарды алу орнынан өзі тасымалдайтын («өзі тасымалдау») Тауарды сатып алуға Сатып алушының тиісінше ресімделген және Сатып алушы Сайтта\Мобильді қолданбада өз бетінше, Оператор арқылы, WhatsApp\Телеграмм мессенджері арқылы телефон бойынша, өзге де тәсілмен орналастырған өтінімі немесе Тауар дыДүкенде сатып алу.

1.10. Электрондық POS-терминал – төлем карталары пайдаланылатын төлемдерді қабылдауға арналған және Сатып алушы Тауар ақысын төлем карталарының көмегімен төлеуі үшін Сатушының немесе оның уәкілетті тұлғаларының жеткізу қызметінің қызметкері пайдаланатын мобильді жабдық (құрылғы).

1.11. on-line төлем – Тапсырысты ресімдеген кезде тікелей интернет-эквайринг жүйесі арқылы Интернет желісінің көмегімен банк картасы пайдаланылатын, Тауар ақысын төлеу бойынша ақшалай міндеттемені орындау

1.12. Науқан – Сатушы Сайтта немесе Мобильді қолданбада орналастырылған шарттарда және ережеге сәйкес өткізетін немесе Дүкенде сатушының назарына немесе өзге де тәсілмен жеткізілген Тауардың сатылуын ынталандыратын кез келген жарнамалық-маркетингтік шаралар.

1.13. Тапсырысты ресімдеу – Тауарды таңдауға, Сатып алушы және\немесе Алушы туралы ақпаратты ұсынуға қатысты Сатып алушы жасайтын барлық әрекет және Сайтта\Мобильді қолданбада Сатушы көрсеткен тәсілдермен немесе Операторға ақпаратты ауызша/жазбаша хабарлау арқылы аталған ақпаратты Сатушыға жіберу. Сатып алушы Тапсырысты ресімдесе, Жария оферта Сатып алушысының акцептісі және Сатып алушының Жария шарт талаптарымен келіскені болып танылады.

1.14. Тапсырыстың қабылданғаны туралы Тапсырыстың бірегей нөмірі көрсетілген СМС/электронды хат немесе Оператордың ауызша/жазбаша растамасы түріндегі Сатушының Сатып алушы алған растамасы Тапсырысты ресімдеу рәсімінің аяқталған сәті немесе Тапсырыстың ресімделген айғағы болып табылады.

2. Шарттың мәні/strong>

2.1. Сатушы Тауарды Сатып алушыға меншігіне табыстауға, ал Сатып алушы орналастырылған Тапсырысқа және осы Шарттың және Сатушының өзге де құжаттарының талаптарына сәйкес Тауарды қабылдауға және ақысын төлеуге міндеттенеді.

2.2. Тауардың ерекшелігіне, оны сатып алу тәсіліне және (немесе) Тауарды сатып алу-сатудың Сатушы белгілеген өзге де талаптарына байланысты осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын Сатушының бөлек ережесінде немесе өзге де құжаттарында көрсетілген жағдайда, аталған құжаттарда болуы мүмкін қосымша, өзгертетін, нақтылайтын және басқа да ереже қолданылуы мүмкін.

3. Осы Шартты жасау және оның талаптарын өзгерту тәртібі

3.1. Сатып алушы Тауарға Тапсырыс ресімдей отырып, мыналарды растайды:

3.1.1. Шарттың мәтінімен, соның ішінде оның барлық құрамдық ажырамас бөлігімен тиісінше танысқанын және оның мазмұнын дұрыс түсінгенін;

3.1.2. Тауармен, бағасы туралы ақпаратпен, Тауарды жеткізу талаптарымен, тапсырыс берілген Тауардың бар-жоғына, оның бағасына және төлейтін немесе жеткізетін сәтке қойылатын басқа да талаптарына (кейінірек басталатынына байланысты) Сатушының кепілдік бермейтінімен танысқанын және келіскенін растайды. Сатушы Тапсырыс ресімделгеннен кейін мұндай өзгерістер туралы Сатып алушыны хабардар етеді;

3.1.3. осы Шарттың талаптарын және оның барлық құрамдық бөлігін толық көлемде, өзгеріссіз, алып, шығарып тастаусыз өзінің толық және сөзсіз қабылдайтынын білдіреді;

3.1.4. Сайтта және (немесе) Мобильді қолданбада орналастырылған Құпиялылық саясатының талаптарымен келіседі.

3.1.5. Келесі деректер кіретін, бірақ олармен шектелмейтін дербес деректердің өңделуіне, соның ішінде жиналуына, жүйелендірілуіне, жинақталуына, сақталуына (нақтылауына, жаңартылуына, өзгертілуіне), пайдаланылуына, үшінші тұлғаларға берілуіне, иесіздендірілуіне, бұғатталуына, жойылуына және трансшекаралық берілуіне өз еркімен және өз мүддесінде келісімін береді: өз тауарын және қызметтерін (өнімдер) ұсыну мақсатында, ұялы телефон нөмірі, аты-жөні, жынысы, туған жылы, электронды поштасының мекенжайы, биометриялық деректері және келесілер кіретін, бірақ олармен шектелмейтін өзге де деректер: Сатып алушыны сәйкестендіру, тексеру, Бонустардың жинақталғанын және пайдаланылуын есептеу рәсімдерін қамтамасыз ету, жеткізу қызметін жүзеге асыру, сервистік қызметтер ұсыну; ;

3.1.6. Сатушыға және оның серіктестеріне, үлестес тұлғаларына жарнамалық сипаттағы хабарламаларды алуына (соның ішінде Сатып алушы көрсеткен телефон нөміріне, электронды пошта мекенжайына, өзге де байланыс құралдарына кез келген коммуникация каналдары арқылы, соның ішінде SMS-хабарламалар, E-mail, telegram-бот, телефон және/немесе Сатушыға қолжетімді өзге де тәсілмен өткізілетін науқандар, арнайы ұсыныстар туралы), «Technodom» дүкендер желісінің, www.technodom.kz Интернет-дүкенінің, «Technodom» мобильді қолданбасының жұмысы туралы, сондай-ақ Байланыс орталығының/Оператордың жұмысы туралы пікірдің жиналуына сөзсіз келісімін береді.

3.2. Сатушы Сатып алушыға осы Шарттың талаптарына енгізілетін өзгертулер туралы хабарламай, оларды Сайтта\Мобильді қолданбада орналастыру арқылы өзінің қарауымен біржақты тәртіпте өзгертулер енгізуге құқылы. Барлық өзгерту жарияланғаннан кейін тез арада күшіне енеді және жарияланған сәттен бастап Сатып алушының назарына жеткізілген болып есептеледі, осыған байланысты Сатып алушы Сайтта\Мобильді қолданбада орналастырылған осы Шарттағы өзгертулерді үнемі қадағалауға міндеттенеді. Егер өзгесі Сайтта\Мобильді қолданбада көрсетілмеген болса немесе егер Сатушы Офертаны кері қайтарып алмаған болса, осы Шарттың қолданыс мерзімі шектелмеген.

3.3. Сатушы және Сатып алушы/Алушы арасындағы қатынастарға Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі, 2010 жылғы 04 мамырдағы «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Қазақстан Республикасының № 274-IV заңы, 2004 жылғы 12 сәуірдегі «Сауда қызметін реттеу туралы» Қазақстан Республикасының № 544-II заңы және Қазақстан Республикасының өзге де құқықтық актілері кіретін, бірақ олармен шектелмейтін Қазақстан Республикасы қолданыстағы заңнамасының ережесі қолданылады.

3.4. Науқан өткізілген жағдайда, Сатушы осы Шартта көрсетілмеген, Тапсырысты ресімдеу тәртібін реттейтін, Науқан өткізілетін кезеңде Тауарды сатып алу және қайтару шарттары кіретін, бірақ олармен шектелмейтін бөлек, арнайы ереже белгілеуі мүмкін. Аталған шарттар да осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады және Науқан шарттарын қабылдайтын тұлғалар үшін қолданылуы тиіс. Сатып алушының Науқанға қатысатын Тауар Тапсырысын ресімдеуі және/немесе Науқанға қатысудың өзге де шарттарын орындауы тиісті Науқан шарттарымен келіскенін білдіреді.

4. Тапсырыстарды ресімдеу тәртібі

4.1. Сайтта\Мобильді қолданбада ұсынылған Тауар туралы барлық ақпараттық материал ақпараттық сипатқа ие және Тауардың қасиеттері мен сипаттамалары, соның ішінде түсі, көлемі және пішіні туралы ақпаратты толық бере алмайды. Тауардың ілеспе фотосуреттері оның жай көрнекі суреттері болып табылады және Тауардың нақты сыртқы түрінен өзгеше болуы мүмкін. Сатып алушының компьютері\ланшеті\мобильді телефоны экранының сапасы, баптаулары мен ерекшеліктері ұсынылған Тауардың түстер үйлесімін бұрмалауы мүмкін. Тауар Сайтта ұсынылған кескіннен түсі, пішіні, көлемі немесе басқа да параметрлері жағынан сәл өзгеше болуы мүмкін. Дайындаушы Тауардың кез келген сипаттамаларын алдын ала хабардар етпей, өзгерте алады.

4.2. Сатып алушының Тауарды сатып алуға қатысты шешім қабылдауға қажет, Тауардың қасиеттері мен сипаттамаларына қатысты сұрақтары туындаған жағдайда, Сатып алушы Сатушының Байланыс орталығына хабарласуға құқылы. Сатып алушы қосымша ақпарат алу үшін өтініш білдірмеген жағдайда, Сатып алушы таңдаған Тауар үшін Сатушы жауапкершілік көтермейді.

4.3. Оператор Сатып алушының Тапсырысын телефон немесе видеоқоңырау және/немесе WhatsApp\Телеграмм мессенджерлеріндегі хабарламалар арқылы ресімдеуі мүмкін немесе Сатып алушы Сайт\Мобильді қолданба арқылы өз бетінше ресімдеуі мүмкін, бұл ретте:

4.3.1. Сатып алушы Тапсырысты телефон арқылы ресімдеген кезде, Сатушының Байланыс орталығының Операторына Тапсырысты ресімдеуге қажет сұратқан толық ақпаратты ұсынады.

4.3.2. Сатып алушы Тапсырысты Сайт\Мобильді қолданба арқылы ресімдеген кезде, Тауар Тапсырысының электрондық үлгісін толтырады және Интернет желісі арқылы қалыптастырылған Тапсырысты Сатушыға жөнелтеді.

4.4. Сатып алушының Тапсырысты Сайт\Мобильді қолданба арқылы ресімдеуі келесі реттіліктегі әрекеттерді орындау арқылы жүзеге асырылады:
- Тауар Топтамасындағы Тауарды таңдау және таңдалған Тауарды «Себетке» қосу.
- «Себеттегі» тауар түрлерінің таңдалған Тауарға сәйкес келетінін тексеру және қажет болса «Себетке» Тауарды қосу немесе одан алып тастау, содан кейін «Тапсырысты ресімдеу» түймесін басу қажет.
- тапсырыс үлгісін толтыру: тегін, атын, телефон нөмірін, электронды пошта мекенжайын, облысын/қаланы көрсету, сондай-ақ ұсынылған тізім ішінен қаланы таңдап, пошталық индексті, үй нөмірін, пәтер нөмірін (егер қолданылса) көрсету арқылы тиісті бөлімдегі жеткізу мекенжайын көрсету немесе «Өзі тасымалдау» қызметінің шарттарын таңдаған кезде ұсынылған тізім ішінен дүкенді таңдау, содан кейін «Төлем» бөліміне өту үшін, «Келесі қадам» түймесін басу қажет. Сатып алушы «Келесі қадам» түймесін басқанда Шарттың, құпиялылық саясатының және осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын басқа қосымшалардың талаптарымен танысып шыққанын, келіскенін және қабылдайтынын растайды.
- «Төлем» бөлімінде Тапсырыстың жеткізу құны кіретін қорытынды құнымен танысып, ұсынылған тізім ішінде төлем тәсілін таңдау.
- on-line төлем жасағанда интернет-эквайринг жүйесінің төлем бетінде банк картасының деректерін енгізіп, төлемді жүзеге асыруға қажет әрекеттерді орындау. Бұл ретте Сатып алушының банк картасының деректері Банкке тек шартбелгі қойылған түрде ғана беріледі және Сатушыда сақталады. Банк интернет-төлемдердің қауіпсіз өңделетініне кепілдік береді. Банк карталары арқылы жасалатын барлық операция халықаралық төлем жүйелерінің талаптарына сәйкес жүргізіледі. Төлем бетінде ақпаратты берген кезде, карталық онлайн-төлемдердің мамандандырылған қауіпсіздік технологиялары пайдаланылады, деректердің өңделуі Банктің процессингтік орталығының жоғары технологиялы қауіпсіз серверінде жүргізіледі. Сатып алушы төлемді растағаннан кейін және төлемді сәтті авторландырған жағдайда, оған Сатушының Тапсырысты қабылдағанын растайтын мәліметтері мен Тапсырыстың толық дерегі, нөмірі бар хабарлама Сатып алушының көрсетілген электронды поштасының мекенжайына/телефон нөміріне келіп түседі. Одан кейін Тапсырыс берілген талаптарға сәйкес автоматты түрде өңделеді.

4.5. Сатып алушы Тапсырысты әрбір ресімдегенде, аталған Тапсырыспен анықталған Тауарға қатысты Шарт өзімен дербес жасалған ретінде қарастыралады. Сатушы көрсеткен кез келген әрекеттерді Сатып алушы жасамаса немесе Сатып алушы аталған әрекеттерді Шарт талаптарын бұза отырып жасаса, Сатып алушы осы жария офертаны қабылдаудан және Шартты жасаудан бас тартқан болып есептеледі.

4.6. Тапсырысты ресімдеу рәсімі аяқталғаннан кейін оны жеткізу мерзімі не болмаса Тапсырыстың құрамындағы тауар өзгерген жағдайда (соның ішінде қоймада тапсырыс берілген Тауар болмаған жағдайда), Сатушы Сатып алушыға Шарт талаптарының өзгертілгені туралы хабарламаны телефон арқылы немесе Тапсырысты жалпы не болмаса ішінара орындаудың жаңа шарттарына келісім алу мақсатында Сатып алушының Тапсырысты қалыптастыруы кезінде көрсетілген электронды пошта мекенжайына немесе телефон нөміріне электронды хабарлама жіберу арқылы жолдайды. Бұл ретте Сатып алушы Тапсырыстың жаңа шарттарымен келіседі немесе Тапсырыстың күшін толығымен немесе ішінара жояды. Сатып алушы Тапсырыс ақысын алдын ала төлегеннен кейін Тапсырыстан толық немесе ішінара бас тартқан жағдайда, оған бас тартқан Тауардың құны төленген тәсілмен қайтарылады. Сатып алушы Тапсырыстың жаңа шарттарымен өзінің келесідей келісімін білдіреді: телефон арқылы ауызша немесе электронды пошта/телекоммуникация байланысы бойынша электронды хабарлама жіберу арқылы жазбаша не болмаса Тауарды Тапсырыстың өзгертілген шарттары бойынша қабылдау арқылы.

4.7. Тапсырыс берілген Тауарды Сатып алушыға жеткізу Сатып алушымен келісе отырып, көрсеткен мекенжайына жүзеге асырылады. Тауарды жеткізу тәсілдері, құны, сондай-ақ болжамды мерзімдері осы Шарттың 7-бөлімінде, сондай-ақ Сайттың\Мобильді қолданбаның тиісті Бөлімінде орналастырылған және осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын Жеткізу шарттарында көрсетіледі.

4.8. Сатып алушының\Алушының қолы қойылып берілген ілеспе құжаттардың негізінде Тапсырыс құрамына кіретін Тауар Сатып алушыға\Алушыға нақты берілген сәтте Тапсырыс орындалған болып есептеледі. Егер тауарды Сатып алушы-заңды тұлға сатып алса, Сатушы осындай тұлғаға жеткізгеннен кейін ЭШФ АЖ жүйесі арқылы СНТ (тауардың тиелгенін растайтын тауар ілеспе құжат) электронды құжаты жіберіледі, Сатып алушы үшін оны растау міндетті болып табылады. СНТ расталғанннан кейін Сатушы ЭШФ үзінді көшірмесін жүргізеді.

Сатып алушы-заңды тұлға СНТ растағаннан кейін Сатушы ЭШФ уақтылы үзінді көшірмесін жүргізу мүмкін емес мерзімдерде ақшамен орнын толтыру түрінде өтемақыны, аталған жағдай бойынша айыппұл ықпалшараларды төлеуге байланысты барлық шығысты алуға құқылы.

4.9. Тауар Сатып алушыға\Алушыға беріліп, Сатып алушы\Алушы ілеспе құжаттарға қол қоятын сәтте Тауар меншігінің құқығы және оған қатысты тәуекел Сатушыдан Сатып алушыға\Алушыға өтеді.

4.10. Кепілдік мерзімі және шарттары тауарға қоса берілетін немесе сайтта орналастырылған құжаттамада анықталады, бұл ретте кепілдік мерзімі чекте\жеткізу парағында көрсетілген Тауардың берілетін күнінен бастап есептеледі. Кепілдікті мерзім ішінде Тауардың кемшілігі анықталған жағдайда, Сатып алушы авторландырылған сервис орталығына тауарға қоса берілетін немесе сайтта орналастырылған құжаттамада көрсетілген телефондар және мекенжайлар арқылы хабарласады.

5. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

5.1. Сатушы міндетті:

5.1.1. Тапсырыс шарттарына сәйкес Сатып алушыға Тауарды табыстауға.

5.1.2. Тауар сапасының ұқсас Тауарларға қойылатын, Қазақстан Республикасының аумағындағы қолданыстағы талаптарға сәйкес келетініне кепілдік беруге.

5.1.3. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Сатып алушылардың кінәрат-талаптары мен өтініштерін қарауға және уақтылы жауап беруге және кінәрат-талаптардың негізділігі болған жағдайда, оларды қанағаттаруға шаралар қолдануға.

5.1.4. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және осы Шарттың талаптарында көзделген жағдайларды қоспағанда, дербес деректердің, соның ішінде биометриялық деректердің жиналуын және өңделуін жүзеге асыруға, қажет болса Сатып алушының ұсынған дербес деректерінің трансшекаралық берілуін жүзеге асыруға, олардың құпиялылығын қамтамасыз етуге және үшінші тұлғалардың осы ақпаратты пайдалануына рұқсат бермеуге.

5.2. Сатушы құқылы:

5.2.1. Сайтта\Мобильді қолданбада орналастырылған сәттен бастап осы Шартты, Тауардың қасиеттері мен сипаттамалары туралы ақпаратты, Тауар бағасын, науқандарың шарттарын және ілеспе қызметтердің тарифтерін, Тауар ақысын төлеу және жеткізу тәсілдері мен мерзімдерін біржақты тәртіпте өзгертуге.

5.2.2. Сатып алушы тапсырыс берген Тауарды жеткізу және қызметтерді көрсету немесе осы Шарттың өзге де міндеттемелерін орындау мақсатында оның дербес деректерін Сатушының жеткізу қызметіне немесе Сатушы уәкілеттік берген өзге де тұлғаларға табыстауға.

5.2.3. Осы Шарттың 9.4. т. сәйкес, уәкілетті мемлекеттік органдардың нормативтік-құқықтық актілерінің негізінде шектеушілік (карантиндік) шаралардың жүргізілуі кіретін, бірақ олармен шектелмейтін еңсерілмейтін күш жағдайлары туындаған жағдайда, осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындаудан бас тартуға;

5.2.4. Осы Шарттың 10.7 және 10.8 тармақтарына сәйкес әрекеттерді жүзеге асыруға;

5.2.5. Шартты орындау бойынша өз құқықтары мен міндеттерін Сатып алушымен келіспей үшінші тұлғаларға табыстауға, сондай-ақ Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау үшін үшінші тұлғаларды тартуға;

5.2.6. Бір Тапсырыс аясында кредитке немесе бөліп төлеуге немесе маркетингтік Науқандар талаптарына сәйкес сатып алынған тиісінше сападағы Тауарды ішінара қайтарудан бас тартуға;

5.2.7. Сатып алушымен жүргізілген телефон келіссөздерін жазып алуды жүзеге асыруға, сақтауға, пайдалануға, үшінші тұлғаларға табыстауға. Телефон арқылы сөйлесулер Тапсырыстардың орындалу сапасын бақылауды жүзеге асыру кіретін, бірақ олармен шектелмейтін мақсатта, сондай-ақ Сатушының немесе Сатушы уәкілеттік берген тұлғалардың қызметкерлерінің клиенттерге қызмет көрсетуі сапасын бақылау мақсатында жазылады.

5.3. Сатып алушы міндетті:

5.3.1. Тапсырыс ресімделгенде талап етілетін Тауардың нақты атауын, оның Топтамадағы нөмірін немесе талап етілетін Тауарды нақты анықтауға қажет барлық деректерді (түсі, орындау түрі) көрсетуге.

5.3.2. Тауар ақысын Сайтта\Мобильді қолданбада және\немесе ілеспе құжаттарда көрсетілген бағалармен төлеуге.

5.3.3. Тапсырыс ресімделген кезде, сайтта\мобильді қолданбада көрсетілген Тапсырыс үлгісін толтыру немесе Операторға ақпаратты ұсыну арқылы өзі туралы дұрыс және жеткілікті ақпаратты ұсынуға. Егер Сатып алушы өзінің байланыс деректері туралы не болмаса Тауар, оны жеткізу орны немесе өзі туралы қате ақпарат ұсынған болса, Сатушы Тапсырыстың тиісінше орындалмағаны үшін жауапкершілікті көтермейді.

5.3.4. Сатушыдан Тауарды уақтылы қабылдауға, атап айтқанда: - Сатушы Тауарды өзі тасымалдайтын болса, Тапсырысты растағаннан кейін және Тауарды алып, төлемін жүргізген күннен бастап 2 (екі) күнтізбелік күн ішінде;
- Тапсырысты растап, қолма-қол ақшалай немесе on-line төлем жасаған күннен бастап 14 (он төрт) күн ішінде. Сатып алушы келмесе немесе Тауарды қабылдауға қажет өзге де әрекеттерді көрсетілген мерзімге жасамаған жағдайда, Сатушы Тауардың берілуін қамтамасыз ететін қосымша шығысты, сондай-ақ Тауарды көрсетілген мерзімінен тыс сақтағаны үшін есептелген шығысты өзі белгілеген мөлшерлемеде есептеуге құқылы, ал Сатып алушы аталған шығыстың құнын өтеуге міндеттенеді;
- Сатушы Тапсырысты растап, Банк Өтінімді кредитке/бөліп төлеуге мақұлдаған күннен бастап 14 (он төрт) күн ішінде. Сатып алушы келмесе немесе Тауарды қабылдауға қажет өзге де әрекеттерді көрсетілген мерзімге жасамаған жағдайда, Сатушы бұл жағдайды Сатып алушы Шартты орындаудан бас тартты және Тапсырыстың күші жойылды деп қабылдауы мүмкін.

5.3.5. Тауар қайтарылғанда немесе айырбасталған кезде, дайындаушы зауыттардың авторландырылған сервистік орталықтарының қорытындысын Сатушыға және оның талап етуімен ұсынуға.

5.4. Сатып алушы құқылы:

5.4.1. Шарттың 10.6. тармағын ескере отырып, Сатушы Тапсырыс талаптарын орындай алмаған жағдайда, алдын ала төлемнің қайтарылуын талап етуге;

5.4.2. Егер Сатушы Тапсырысты орындауды бастағанға дейін оған өзгертулер енгізуге келіссе, аталған өзгертулерді енгізуге;

5.4.3. «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және Сайтта\Мобильді қолданбада орналастырылған және осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын Тауарды қайтару мен айырбастау қағидасына сәйкес тиісінше сападағы тауардың айырбастылуын немесе қайтарылуын жүргізуге. Бұл ретте кредитке немесе бөліп төлеуге немесе маркетингтік Науқан талаптарына сәйкес Тауар сатып алған жағдайда, барлық Тапсырыс қайтарылуы тиіс, бір Тапсырыс аясындағы Тапсырысты ішінара қайтаруға рұқсат етілмейді. Кредитке немесе бөліп төлеуге сатып алынған немесе маркетингтік Науқан талаптарына сәйкес сатып алынған Тауар тек ұқсас Тауарға не болмаса Тараптардың келісімі бойынша басқа тауарға ғана айырбасталады, бағасында айырмашылығы болған жағдайда, Сатушымен қажет қайта есеп айырысу жүргізу қажет.

5.4.4. Өзінің бұзылған құқықтарын және заңды мүддесін қорғау үшін өтініш білдіру:

- уәкілетті органда бекітілген тұтынушылық дауды сотқа дейін реттеу субъектілеріне;
- тұтынушылардың құқықтарын қорғау жөніндегі органға, байланыс деректері келесі сайтта орналастырылған: https://www.gov.kz/memleket/entities/mti-kzpp/?lang=ru;
- мүшелері Сатушы болып табылатын өзін-өзі реттейтін ұйымдар;
- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сот органдарына.

6. Бағасы және төлем тәртібі/strong>

6.1. Тауар бағасы Топтамада және\немесе Дүкендегі баға көрсеткіште қосымша құн салығы ескерілген теңгеде көрсетіледі, бұл ретте Тауар Бағасы Сайтта\Мобильді қолданбада көрсетілген және\немесе Дүкен Топтамасындағы бағадан өзгеше болуы мүмкін. Сатып алушы тапсырыс берген Тауар бағасын Сатушы дұрыс көрсетпеген жағдайда, Сатушы Тауар бағасын өзгертуге құқылы және талаптары өзгертілген Тапсырысты растау не болмаса Тапсырыстың күшін жою үшін, қол жетімді мүмкіндік болса бұл туралы Сатып алушыны хабардар етеді.

6.2. Тауарды жеткізу құны Тауар бағасына кірмейді. Сатып алушы жеткізу құнын Сайтта\Мобильді қолданбада көрсетілген тарифтерге және жеткізу шарттарына сәйкес төлейді.

6.3. Сатушы тауар бағасын және жеткізу құнын біржақты тәртіпте өзгерте алады.

6.4. Төлем төменде көрсетілген тәсілдермен жүргізіледі:

6.4.1. Дүкенде қолма-қол ақшалай есеп айырысу үшін, Тауар берілгенге дейін жеткізілетін сәтте Сатушының жеткізу қызметінің қызметкеріне немесе Сатушының кез келген басқа уәкілетті тұлғасына. Тараптар, Тауар жеткізілген жағдайда осы тармақта көрсетілген тәсілмен төлеген кезде, Сатып алушыға бақылау-касса машинасының чегі берілсе, Сатып алушының Тауар ақысын төлеу міндеттерін орындағанын білдіретін тиісінше растамасы болып табылады. Сатушының шешімі бойынша, Сатып алушы бақылау-касса машинасының чегін Тапсырыс ресімделген кезде көрсетілген электронды поштасына электронды түрде ұсынылуы мүмкін, мұндай жағдайда бақылау-касса машинасының чегі қағаз түрінде берілмейді.

6.4.2. банк картасының көмегімен, соның ішінде Тапсырысты алған кезде мобильді электронды терминал арқылы. VISA, VISA Electron және MasterCard төлем жүйелерінің карталарын және басқа да халықаралық төлем жүйелерінің карталары төлемге қабылданады.

6.4.3. on-line төлем тәсілімен. Тапсырысты ресімдеген кезде, төлем интернет-эквайринг жүйесі арқылы тікелей қабылданады. VISA, VISA Electron және MasterCard төлем жүйелерінің карталары және басқа да халықаралық төлем жүйелерінің карталары төлемге қабылданады. Төлемді жүзеге асыру үшін, интернет-эквайринг жүйесінің авторландырылған серверінде карта деректерін көрсету қажет.

6.4.4. тауар кредитін немесе бөліп төлеуді ресімдеу арқылы;

6.4.5. Сатушының банктік деректемелеріне (заңды тұлғалар және жеке кәсіпкерлер үшін) ақша аудару арқылы қолма-қол ақшасыз төлем. Сатушы ұсынған төлем шоты 3 (үш) банктік күн ішінде жарамды. Сатып алушының аталған шотты төлегені Шарт талаптарымен келіскенін білдіреді. Сатып алушы Сатушыны төлегені туралы міндетті түрде хабардар етуі тиіс, олай болған жағдайда қоймадағы Тауардың бар-жоғына кепілдік берілмейді. Жеке басын куәландыратын құжат және/немесе заңды тұлғаның атынан ТМҚ алуға сенімхат бар болса, Сатушының есептік шотына ақша келіп түскеннен кейін ғана Тауар сатылады;

6.4.6. Өзге тәсілдермен.

6.5. Банк картасының көмегімен немесе on-line тәсілмен қолма-қол ақшасыз есеп айырысқан кезде, Сатушы бақылау-касса машинасының чегін Сатып алушыға Тапсырыс ресімделген кезде көрсетілген электронды поштасына электронды түрде ұсынады.

6.6. Сатушы өзінің қағидасында немесе өзге де құжаттарында белгіленетін, ақпараты сайтта\мобильді қолданбада орналастырылатын жеңілдіктер мен өзге де арнайы ұсыныстарды қолдануға және белгілеуге құқылы.

6.7. Тапсырыс ресімделген кезде, бонустармен, сыйлық карталарымен/сертификаттармен төлеу, промокодты және өзге де жеңілдіктерді қолдану жүргізіледі. Тапсырысты аяқтағаннан кейін төлем талаптарын өзгертуге рұқсат етілмейді.

7. Тауарды беру

7.1. Тауарды Тапсырыс талаптарына сәйкес беру Тауарды өзі тасымалдау немесе жеткізу талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.

7.2. Тауарды беру Сатып алушыға немесе Алушыға немесе Тапсырыс туралы мәліметтер ұсынып, Тауар ақысын төлей алатын \Сатушының немесе оның уәкілетті тұлғаларының талап етуімен төленгені туралы құжатты ұсына алатын үшінші тұлғаға жүзеге асырылады. Тауар кредитке/бөліп төлеуге сатып алынған жағдайда, Тауарды беру кредитті/бөліп төлеуді ресімдеген Сатып алушыға ғана жүргізіледі және Сатушы бекіткен қағидаға сәйкес Сатып алушы сәйкестендіру рәсімінен өткеннен кейін жүзеге асырылады.

7.3. Тауарды жеткізуді Дүкендер орналасқан елді мекендердің әкімшілік-аумақтық шекараларының ішінде Сатушының жеткізу қызметі немесе Сатушының өзге уәкілетті тұлғасы жүзеге асырады.

7.4. Сатушы Тапсырыс ресімделген Тауарды жеткізуді Сатып алушы Тапсырыста көрсеткен мекенжайға (жеткізу мекенжайы) жүзеге асырады. Тауарды жеткізу тәсілдері, сондай-ақ болжамды мерзімдері Сайттың/Мобильді қолданбаның тиісті бөлімінде және\немесе Тапсырысты ресімдеген кезде орналастырылған Жеткізу шарттарында көрсетіледі. Сатушы тауарды берер алдында Сатып алушыны өзі бекіткен қағидаға сәйкес сәйкестендіруге және егер рәсім табылмаса, беруден бас тартуға.

7.5. Тауарды жеткізу кезінде беру үшін Сатып алушы, Алушы немесе үшінші тұлға мыналарды ұсынуға міндетті:

7.5.1. Тапсырыс туралы мәліметтер (Алушының аты-жөні, Тапсырыс ресімделген кезде көрсетілген телефон нөмірі және/немесе күні);

7.5.2. жеке сәйкестендіру нөмірі көрсетілген, жеке басын куәландыратын құжатты (Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жеке тұлғаға жеке сәйкестендіру нөмірі берілмеген жағдайды қоспағанда);

7.5.3. Сатушының және оның уәкілетті тұлғаларының талап етуімен жүргізілген төлем растамасын.

7.6. Тауарды өзі тасымалдаған кезде беру үшін, Сатып алушы, Алушы немесе үшінші тұлға мыналарды ұсынуға міндетті:

7.6.1. Сатушының және оның уәкілетті тұлғаларының талап етуімен оның жеке басын куәландыратын құжатты;

7.6.2. Тапсырыстың нөмірі мен күнін (Сатып алушы аталған ақпаратты Тапсырысты Сайтта\Мобильді қолданбада ресімдеген кезде көрсеткен мобильді телефон нөміріне және/немесе электронды поштасына «TECHNODOM»-нан SMS түрінде ала алады немесе Оператор Сатып алушыға ауызша ұсынған ақпаратты);

7.6.3. Сатушының және оның уәкілетті тұлғаларының талап етуімен жүргізілген төлем растамасын;

7.6.4. Сатушы бекіткен қағидаға сәйкес тексеруден өтуін.

7.7. Егер Тапсырыс алушы заңды тұлға болса, Тауарды алу үшін, тиісінше ресімделген сенімхат және сенім білдірілген тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат қажет.

7.8. Тауардың резервте сақталу мерзімі: Тапсырыс расталған күннен бастап 2 (екі) күнтізбелік күн. Аталған мерзім өткеннен кейін резервте сақтау және Тапсырыстың күші жойылады және Сатушы Тауардың Сатушының қоймасында бар-жоғына кепілдік бере алмайды, салдарынан Сатып алушы өтініш білдірген кезде Тапсырысты өңдеу мерзімі ұлғайтылуы мүмкін.

7.9. Қолма-қол ақшасыз есеп айырысу арқылы немесе on-line, сондай-ақ Банкте мақұлданған төлеммен төленген Тауарды сақтау мерзімі – мерзімсіз, бұл ретте Сатушы Тапсырыс ресімделген күннен бастап 14 (он төрт) күн ішінде тегін сақтайды, Сатушы он бесінші күннен бастап есептеуге, ал Сатып алушы сақталғаны үшін Сатушыға белгілеген мөлшерлеме бойынша төлеуге міндеттенеді.

8. Тауарды қабылдау

8.1. Сатып алушы Тауарды қабылдаған кезде мыналарға міндетті:

8.1.1. Қаптамасы сыртының бүлінгенін тексеруге.

8.1.2. Қаптамасының сақталғанына және онда ашылған және сырты бүлінген іздерінің жоқтығына көз жеткізе отырып, тұтынушылық қаптамасын ашуға және онда Тауардың бар-жоғын тексеруге.

8.1.3. Тауардың бар-жоғына көз жеткізе отырып, онда сыртының механикалық бүлінген іздерінің жоқтығына және алатын Тауардың артикулін ілеспе құжатта берілген артикулімен салыстыруға, Тауардың жиынтығын және түсін тексеруге.

8.1.4. Қаптаманың және Тауардың сырты бүлінбеген жағдайда, сондай-ақ Тауардың артикулі, жиынтықтығы және түсі сәйкес келген жағдайда, Тауардың алғанын, оның Тапсырыс талаптарына сәйкес келетінін және Сатушыға кінәрат-талаптарының жоқтығын растайтын ілеспе құжаттарға қол қоюға.

8.1.5. Кінәрат-талап болған жағдайда, Сатушының жеткізу қызметінің қызметкерінен немесе уәкілетті тұлғасынан жеткізу парағында немеседе өзге ілеспе құжатта Тауар қаптамасының бүлінгенін, Тауардың және/немесе оның жиынтықтығының мехникалық бүлінгенін, Тапсырыстың өзге талаптарына сәйкес келмейтінін көрсетуге.

9. Тараптардың жауапкершілігі

9.1. Сатушы мыналар үшін жауап бермейді:

9.1.1 Сатып алушы Тауарды тиісінше пайдаланбағандықтан оған келтірілген зиян;

9.1.2 Сатып алушы тауарды тексермей қабылдағаны үшін. Мұндай жағдайда, егер Тауардың және\немесе қаптамасының сырты бүлінген жағдайда, Сатып алушы барлық тәуекелді қабылдайды.

9.2. Сатып алушы Тапсырыс ресімделген кезде ұсынған ақпараттың дұрыстығы мен толықтығы үшін жауапкершілік көтереді. Осымен, Сатып алушы қате немесе дұрыс емес ақпарат ұсынған жағдайда, Сатушы Тауардың уақтылы және тиісінше жеткізілуіне және Тапсырыстың орындалуына, соның ішінде Сатушының Сатып алушыны бұл туралы хабардар етпей, Тапсырысты біржақты тәртіпте күшін жоюға құқығына Тараптар кепілдік бермейді.

9.3. Тараптар Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Қазақстан Республикасының заңына, «Сауда қызметін реттеу туралы» Қазақстан Республикасының заңына және басқа да нормативтік-құқықтық актілеріне сәйкес міндеттемелерін орындауға жауапкершілік көтереді.

9.4. Егер Тараптардың өз міндеттемелерін толық немесе ішінара орындамауы осы Шартты жасағаннан кейін олардың еркінен тыс туындаған соғыс немесе әскери іс-қимылдар, жер сілкінісі, сел, өрт және басқа да табиғи апаттар, мемлекеттік билік органдарының актілері немесе әрекеттері, кеден ережесінің өзгеруі, импорт пен экспортты шектеу, шектеу қойылатын (карантиндік) шаралардың немесе төтенше жағдайлардың жүргізілуі сияқты еңсерілмейтін күш жағдайларының (форс-мажор) салдарынан болса, олар жауапкершіліктен босатылады. Өз міндеттемелерін орындай алмайтын Тарап басқа Тарапты бұл туралы тез арада хабардар етеді және мұнадй жағдайлардың болғанын растайтын, уәкілетті органдарда берілген құжаттарды ұсынады, бұл ретте шектеу қойылатын (карантиндік) шаралардың немесе төтенше жағдайлардың жүргізілуі уәкілетті органдардан қосмша растаманы және уәкілетті органдардың мұндай шараларды жүргізу туралы актілерімен расталуын талап етпейді.

10. Кінәрат-талаптарды қарау және дауларды шешу тәртібі

10.1. Сатып алушының тарапынан сұрақтар мен кінәрат-талаптар туындаған жағдайда, ол Байланыс орталығына хабарласа алады.

10.2. Сатып алушының Тауардың сапасына қатысты кінәрат-талаптары туындаған кезде, «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Қазақстан Республикасының заңына сәйкес Тауардың кепілдікті мерзімі ішінде қоюға құқылы.

10.3. Тауар өндірушісінің кепілдікті міндеттемелері таратылатын жағдайларда Тауарды пайдалану барысында оның жұмысқа қабілеттілігін жоғалтуға қатысты кінәрат-талаптары дайындаушы зауыттардың авторландырылған сервис орталықтарының қорытындысы негізінде қарастырылады. Авторландырылған сервис орталықтарының мекенжайлары мен телефондары тауарға қоса берілетін немесе сайтта орналастырылған құжаттамада көрсетілген.

10.4. Сараптама жүргізуге жұмсалатын шығысты Сатып алушы төлейді. Егер Тауардың кемшіліктері Сатушының/дайындаушының кінәсінен туындаған жағдайда, Сатушы сараптаманы жүргізуге жұмсалған шығысты Сатып алушыға өтейді.

10.5.Тауарды дайындаған кезде немесе материалдарындағы ақаулардың салдарынан туындаған кемшіліктер анықталған жағдайда (яғни дайындаушы жауап беретін жағдайлардың салдарынан) және аталған кемшіліктерді түзету мүмкін болмаса, Сатып алушы авторландырылған сервис орталығының тауардың бұзылған себептері көрсетілген қорытындысын, сондай-ақ Тауар ақысының төленгенін растайтын құжатты көрсеткен кезде тауарды алмастыруға немесе тауар үшін төленген соманы қайтаруға құқылы.

10.6. Сатып алушыға тауарды алмастыру немесе ақша қаражатын қайтару үшін заңды негіздемелер бар болса, тауарды қайтару/алмастыру осы Шарттың 5.4.3. т. көрсетілген шектеулерді ескере отырып, Сайтта\Мобильді қолданбада орналастырылған және осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын Ережеге сәйкес Дүкенде Сатып алушымен келісе отырып, жүзеге асырылады.

10.7. Келесі негіздемелердің бірі бар болса, Сатушы тиісінше сападағы қайтарылатын Тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы: егер Тауар пайдаланылған болса, оның тауарлық түрі, тұтынушылық қасиеттері, пломбалары, затбелгілері сақталмаған болса, тауардың сатып алынғанын растайтын құжат болмаса, қаптамаса болмаса немесе оның тауарлық түрі жоғалса, Тауар сыртының бүлінгені анықталса, Тауардағы, қаптамасындағы, тауарға қоса берілетін немесе сайтта орналастырылған құжаттамадағы таңбалама сәйкес келмесе, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда.

10.8. Сатып алушы тиісінше сападағы Тауарды алмастырса немесе қайтарса, Сатушы Тауардың алмастырылуын немесе қайтарылуын ұйымдастырған кезде өзі тартқан шығыстың өтелуін Сатып алушыдан талап етуге құқылы.

10.9. Тараптар Шарт міндеттемелерін орындау кезінде туындауы мүмкін даулар мен келіспеушіліктерді келіссөздер арқылы шешуге барлық шараны қабылдайды.

10.10. Егер Тараптар келісімге келмеген жағдайда, барлық дау Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес қарастырылуы тиіс.

11. Ақпараттың құпиялылығы және оны қорғау.

11.1. Сатушы дербес деректерді қорғау саласында Қазақстан Республикасы заңнамасының барлық қолданылатын талабын сақтай отырып, соның ішінде «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» 2013 жылғы 21 мамырдағы № 94-V Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген дербес деректер операторының принциптерін, талаптарын, міндеттемелерін сақтай отырып, Сатып алушының дербес деректерінің құпиялылығын және өңделуін дербес деректердің субъектісі ретінде қамтамасыз етуге міндеттенеді.
Осы Шартта дербес деректерді өңдеу автоматтау құралдары пайдаланылып немесе мұндай құралдар пайдаланылмай жасалатын, дербес деректердің жиналуына, жазылуына, жүйелендірілуіне, жинақталуына, сақталуына, өзгертілуіне, толықтырылуына, нақтылауына (жаңартылуына, өзгертілуіне), алынуына, пайдаланылуына, таратылуына, иессіздендірілуіне, бұғатталуына, өшірілуіне, жойылуына, сондай-ақ трансшекаралық берілуіне дербес деректермен жасалатын кез келген әрекет немесе әрекеттер жиынтығын білдіреді.

11.2. Сатушы осы жария шартты қабылдай отырып, Сатушыға және оның қызметіне келесілерді орындауға өзінің келісімін беретінін растайды және рұқсат етеді:

11.2.1. Тегі, аты, әкесінің аты, жеткізу мекенжайы, тұрғылықты мекенжайы, байланыс телефон нөмірі, электронды пошта мекенжайы, туған күні, жынысы, ЖСН, биометриялық деректері кіретін, бірақ олармен шектелмейтін өз дербес деректерінің жиналуын, сақталуын, өңделуін және пайдаланылуын жүзеге асыруға. Ұсынылған ақпарат Тапсырысты тек өңдеу мен пайдалану кезінде немесе маркетингтік науқандар туралы ақпарат кіретін, бірақ онымен шектелмейтін арнайы ақпаратты пайдалану рұқсатын Сатып алушыға ұсыну үшін пайдаланылады. Сатып алушы жеке мәліметтерін өзгертіп, жаңарта немесе жоя алады;

11.2.2. Деректер базаларын басқаратын автоматтандырылған жүйелердің, сондай-ақ өзге де бағдарламалар мен техникалық құралдардың көмегімен оның дербес деректерін өңдеуге. Мұндай жүйелермен жұмыс осы Шарттың 5.1.5 және 5.2.2. тармақтарына сәйкес жүзеге асырылады. Алайда Сатушы Сатып алушының дербес деректерін өңдеудің пайданылатын тәсілдерін өз бетінше анықтауға құқылы (пошталық кодтарын кодтар/индекстер базасымен автоматты түрде салыстыру, көше/елді мекендер атауларының жазылғанын автоматты түрде тексеру, берілген критерийлердің және т.б. деректер базасын саралау кіреді, бірақ олармен шектелмейді).

11.3. Сатып алушы ұсынған дербес деректердің құпиялылығын, олардың көшірілуден, таратылудан қорғалуын Сатушы қамтамасыз етеді. Кез келген сәтте Сатып алушы Байланыс орталығына хабарласып, атын, әкесінің атын, тегін айта отырып, өз дербес деректерінің тізбесін сұратуға және/немесе өз дербес деректерінің өзгертілуін, жойылуын талап етуге құқылы.

11.4. Сатып алушыны нақты түрдегі ақпаратпен қамтамасыз ету үшін, Сатушы тіркелген кезде көрсеткен электронды поштасының мекенжайына және/немесе телефонға, соның ішінде Жария оферта аясында Сатушы Сатып алушы алдындағы міндеттемелерін орындау, электронды және SMS сауалнамаларды дамыту, маркетингтік науқандардың нәтижелерін бақылау, клиенттерді қолдау, Сатып алушыларға тауардың жеткізілуін ұйымдастыру, Сатып алушылар арасында жүлде ұтыс ойындарын өткізу, Сатып алушының Сатушы көрсететін қызметтердің сапасына қанағаттанушылығын бақылау мақсатында кіретін, бірақ олармен шектелмейтін ақпараттық хабарламаларды, жарнамалық хабарламаларды жіберуі мүмкін. Сатып алушы кез келген сәтте мұндай таратылымның тақырыбын өзгерте немесе одан бас тарта алады.

11.5. Тапсырыс ақысын банк карталарының көмегімен төлеге кезде, карта туралы және иегері туралы ақпарат банктің авторландырылған серверіне қорғалған түрінде беріледі және Сатушыға немесе үшінші тұлғаларға ұсынылмайды. Бұл ретте Сатушыға интернет-дүкенге төлем туралы хабарламадан басқа ешқандай құпиялық ақпарат берілмейді.

Жария Шарттың мәтінімен мұқият танысып шығыңыз және егер Сіз Шарттың қандай да бір тармағымен келіспесеңіз, Сіз Тапсырысты ресімдеуден және Сатушы ұсынатын Тауарды сатып алудан бас тартуға құқылысыз.